Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Kde najdete více o plaském klášteře?

Nejnovější bádání shrnují dva sborníky, které se šíří témat bravurně vyrovnávají s širokým polem působnosti cisterciáků. Kromě toho jsou k dispozici i dílčí studie (viz. níže). Příjemné počtení!

850 let plaského kláštera (1145–1995). Sborník příspěvků semináře „Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny“ pořádaného v Mariánské Týnici ve dnech 31.5. – 2.6.1995
Plaský klášter a jeho minulost i současný přínos pro kulturní dějiny. Sborník příspěvků semináře konaného v Mariánské Týnici ve dnech 11. – 13. května 2005        

K. BERÁNEK / V. BERÁNKOVÁ: Rušení klášterů v Čechách za Josefa II. In: Pražské arcibiskupství. Sborník statí. Praha 1994, s. 209–224
Irena BUKAČOVÁ: Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny. Památky Plaska – hospodářská architektura. Mariánská Týnice 2005
Irena BUKAČOVÁ: Domy plaského kláštera. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 4 (1994), č. 2, s. 5–6
Irena BUKAČOVÁ: "Fecit mirabilia in vita sua". Portrét opata plaského kláštera Ondřeje Trojera. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 3 (1993), č. 1, s. 7–8
Irena BUKAČOVÁ: J. A. Pink, malíř plaského kláštera. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 1 (1991), č. 1, s. 8–11
Irena BUKAČOVÁ: K výzdobě plaského refektáře. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 4 (1994), č. 4, s. 9–11
Irena BUKAČOVÁ: Konfiskace velkostatku Plasy. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 1 (1991), č. 2, s. 5–6
Irena BUKAČOVÁ: Mauritius Vogt – příspěvek k barokní vzdělanosti v Čechách. In: Severní Plzeňsko – vlastivědná ročenka 1994, s. 7–47
Irena BUKAČOVÁ: Mauritius Vogt. Tentokrát jako geolog. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 2 (1992), č. 2, s. 8–9
Irena BUKAČOVÁ: O založení plaského kláštera ve světle klášterní kroniky Tilia Plassensis. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 4 (1994), č. 3, s. 4–6
Irena BUKAČOVÁ: Obrazy Jakuba Antonína Pinka. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 5 (1995), č. 3, s. 3
Irena BUKAČOVÁ: Ondřej Trojer a církevní heraldika. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 3 (1993), č. 1, s. 4
Irena BUKAČOVÁ: Osudy vzácných památek. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 10 (2000), č. 3, s. 8–10
Irena BUKAČOVÁ: Popis plaského areálu v době jeho počínající zkázy na počátku 30. let 19. století. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny Severního Plzeňska 8 (1998), č. 1, s. 7
Irena BUKAČOVÁ: Sociologický pohled na plaské řeholníky. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny Severního Plzeňska 2 (1992), č. 2, s. 10–11
Irena BUKAČOVÁ: Tilia Plassensis, plaská bazilika – nejstarší a největší bazilika v českých zemích    . In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 5 (1995), č. 1, s. 8–9
Irena BUKAČOVÁ: Inventář plaského kláštera v době jeho zrušení 1785–1786. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny Severního Plzeňska 7 (1997), č. 1, s. 8–11
Irena BUKAČOVÁ: Plasy a Zlatá Koruna. In: Klášter Zlatá Koruna. Dějiny – památky – lidé. České Budějovice 2007, s. 400–418
Jaroslav ČECHURA: Hospodářský vývoj plaského kláštera v době přemyslovské. In: Historická geografie 18 (1979)    
Jaroslav ČECHURA: Dvě studie k sociálně ekonomickému vývoji klášterního velkostatku v předhusitských Čechách. In: Sborník Národního muzea v Praze 42 (1988)
Jaroslav ČECHURA: Pozdně středověké Plasy – rozlomený mýtus. In: Severní Plzeňsko III. Vlastivědná ročenka. Mariánská Týnice 1997, s. 1–6
Jaroslav ČECHURA/ Jiří KUTHAN: Středověké stavby kláštera v Plasích. In: Památky a příroda (1980), s. 203–217
Günter DIPPOLD: Plass und Nepomuk – die böhmischen Tochterklöster von Langheim und Ebrach. In: Frankenland 49, (1997), s. 20–31
Lenka DOSTÁLOVÁ: Cisterciácká lékárna v Plasích. In: 900 let cisterciáckého řádu, s. 215–220
Robert DROZDA: O duši plaských hodin. Plasy 2006
Antonín FRIEDEL: Cisterciácký klášter v Plasech v době románské a přechodní. (Disertační práce) Praha 1918–19
Antonín FRIEDEL: Archeologické bádání na Hůrce u Plzence a u klášterního dvora v Plasích. In: Památky archeologické XXXII (1921), s. 266–269
Zdeněk HOJDA: Cesta Jana Quirina Jahna po západních Čechách roku 1797. In: Minulostí Západočeského kraje XXIII (1987), s. 201–230
Mojmír HORYNA: Jan Blažej Santini–Aichel. Praha 1998
Mojmír HORYNA / Jaroslav KUČERA: Dientzenhoferové. Praha 1998
Kateřina CHARVÁTOVÁ: Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420. 1. svazek. Fundace 12. století. Praha 1998
Kateřina CHARVÁTOVÁ: Postup výstavby cisterckých klášterů. In: Mediaevalia Historica Bohemica 3 (1993)    
Kateřina CHARVÁTOVÁ: Kolonizace plaského kláštera 1145–1250. In: Muzejní a vlastivědná práce 30. Časopis společností přátel starožitností 100 (1992), s. 73–83
Kateřina CHARVÁTOVÁ: Settlement Patterns within the Domain of Plasy Abbey, Bohemia: 1100–1400 A. D. In: Památky archeologické 84 (1993)    
Eva KAMENICKÁ: Nové nálezy v areálu cisterciáckého kláštera v Plasích. In: 900 let cisterciáckého řádu, s. 35– 45
Eva KAMENICKÁ: Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů. In: Archeologia historica 21 (1996), s. 57–80
Eva KAMENICKÁ: Strastiplná cesta na kapitulu cisterciáckého řádu do Citeaux L. P. 1699. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 6 (1996), č. 1, s. 6–7
Václav KOČKA: Dějiny politického okresu kralovického. Díl I. Kralovice 1930    
Hedvika KUCHAŘOVÁ: Doplněk k osudům poslední řeholní komunity kláštera v Plasech. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 5 (1995), č. 2, s. 6–8
Jiří KUTHAN: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. Praha 1983
L. LOSOS / B. NECHVÁTAL: Rekonstrukce raně středověké dlažby v královské kapli v Plasích u Plzně. In: Archeologické rozhledy 24 (1972)    
Petr MAŠEK: Metternichovská knihovna. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 5 (1995), č. 2, s. 5–6
Jaroslav NEUMANN: Matyáš Bernard Braun a Petr Brandl. Sousoší sv. Luitgardy a jeho geneze. In: Umění XLVI, č. 1/2 (1998), s. 109–128
J. NOVÁK / J. ŽIŽKA, J.: Dvory plaského kláštera. In: Vědecké práce zemědělského muzea 21 (1981)

J. OPLETT: Působení Pavla Ignáce Bayera v Plasech. In: Zprávy památkové péče LIV (1994)
Osm a půl století v plaské kotlině 1145–1995. Čtení o přírodě, památkách. lidech a událostech od dávných dob k současnosti I.–III., 1996–2000
Milan PAVLÍK / Dobroslav LÍBAL: Románská budova klášterního hospodářského dvora v Plasích. In: Umění 28 (1980)    
František PETŘÍK: Když byl otevírán druhý kostel v Plasích. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 2 (1992), č. 1, s. 5–6
Antonín PODLAHA: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu kralovickém. Praha 1912 (Plasy: s. 155–202)
Antonín PODLAHA: Posvátná místa království českého III. Praha 1909
Antonín PODLAHA: Popis klášterů a kostelů v Plasech v rukopisech z roku 1744. In: Památky archeologické a místopisné 23 (1909), s. 223–232
Jiří PRAŽÁK: Plaská knihovna v době husitské. In: Studie o rukopisech 3 (1964), s. 155–174
Pavel PREIS: K stavební historii klášterního kostela v Plasích. In: Minulost Plzně a Plzeňska, Sborník k 75. narozeninám L. Lábka, I (1958), s. 101–105
W. G. RIZZI: Das Gesamtprojekt zur Barokisierung des Zisterzienserkloster Plass in Böhmen. In: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte XXXIV (1981)    
František ROUBÍK: Rukopisná mapa části panství kláštera Plas z r. 1674. In: Časopis společnosti přátel starožitností 2 (1953), s. 113–117
Petr ROŽMBERSKÝ: Dvory plaských cisterciáků. Plzeň 1999
Josef ŘEHÁK / Josef ŘEHÁK jun.: Příklady dobového odvodnění klášterních komplexů. In: Odvodnění stavebních památek, 2006, s. 12–23
J. SCHIEBL: Z archivu kláštera plaského. In:  Časopis Společnosti přátel starožitností českých (1895),  s. 86–90, 121–124
Bedřich ŠTIESS: K rušení klášterů v Čechách za Josefa II. (Příspěvek k historii plaského kláštera. In: Minulostí Západočeského kraje XII (1975), s. 127–130
Bedřich ŠTIESS: Z hospodaření plaského klášteranedlouho před jeho zrušením. In: Minulostí Západočeského kraje VII (1970), s. 354–359
A. THÝN: Boj o obnovu zrušeného cisterciáckého kláštera v Plasech. In: Plzeňsko roč. XVI (1934), s. 27–32
A. THÝN: Jak byl zrušen slavný cisterciácký klášter v Plasech. In: Plzeňsko roč. XVI (1934), s. 12–17
A. THÝN: Konventské divadlo v Plasích (rukopis)
Zuzana VŠETEČKOVÁ: The Cistercian Origin of the Osek Lectionary ans the Mural Paintings in the Royal Chapel of the Cistercian Monastery of Plasy. In: Cisterciáci ve středověkém českém státě, Les cisterciens dans le royaume médiéval de Boheme, Sborník z kolokvia v Kutné Hoře, Actes du colloque de Kutná Hora, Cîteaux, Commentarii cistercienses 47 (1996), s. 285–300
A. VAŠMUCIUS: Osudy klášterního malíře. In: Vlastivědné listy 6/1973    
Bohdan ZILYNSKYJ: Jan Jindřich Marek a Plasy. In: Severní Plzeňsko – vlastivědná ročenka 1994, s. 48–51
Bohdan ZILYNSKYJ: K stavebním aktivitám v plaském klášteře na počátku 17. století. In: 900 let cisterciáckého řádu, s. 187–192
900 let cisterciáckého řádu, ed. Kateřina CHARVÁTOVÁ,  Praha 1999
Řád cisterciáků v českých zemích

Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 18.10.2017 • webagrafikanavlně