Jak šel čas...

dějiny kláštera v datech

               

  

1144 založení zdejšího cisterciáckého opatství knížetem Vladislavem II.
1145 příchod skupiny mnichů do údolí řeky Střely a stavba dřevěných provizorií
1146 falsum listiny Vladislava II. potvrzující založení kláštera
1154-1204 výstavba románské baziliky spojená s výstavbou konventu
1204 vysvěcení konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie olomouckým biskupem Robertem
1265 první zmínka o Královské rezidenci v Plasích v listině vydané Přemyslem Otakarem II.
1419-1425 postupné zabírání klášterního majetku ve prospěch krále Zikmunda Lucemburského a okolní šlechty
1421 dobytí kláštera husity a jeho vyplenění
1602 první vyobrazení plaského kláštera na rytině Jana Willenberga
1613 vysvěcení přestavěného kostela Panny Marie Růžencové u brány pražským arcibiskupem 
1618 defenestrovaný královský místodržící Jaroslav Bořita z Martinic prchá do Plas před stavovským povstáním z Prahy do Mnichova 
1623 císař Ferdinand II. vrací klášteru majetek zabavený v době husitských válek
1628 raně barokní přestavba konventu opatem Vašmuciem
1634 vojsko Albrechta z Valdštejna prochází přes Plasy 
1635 v Plasích se usadily postupně dva císařské pluky bojující ve třicetileté válce
1638 odchod mnichů z Plas do bezpečí dominikánského kláštera v Plzni
1661-1666 přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie 
1685-1686 výstavba barokních sýpek (architekt Jean Baptist Mathey)
1688 znovu vysvěcení klášterního chrámu Nanebevzetí Panny Marie
1690 započata razantní přestavba kostela sv. Václava na místě původní gotické kaple (architekt J. B. Mathey)
1707 výstavba kaple Jména Panny Marie v Mladoticích (1. zakázka pro architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela)

1711-1740

výstavba konventu (architekt J. B. Santini)

1712

vyobrazení plaského kláštera na rytině Mauritia Vogta

1738 slavnost u příležitosti dokončení stavby konventu
9.11.1785 zrušení cisterciáckého opatství Nanebevzetí Panny Marie v Plasích císařem Josefem II.
1785 z klášterního chrámu Nanebevzetí Panny Marie se stává farní kostel
1826 bývalé klášterní panství prodáno knížeti Klemenci Václavu Lotharu Metternichovi
1826 přestavba kostela sv. Václava na rodinnou hrobku Metternichů (architekt Josef Kranner)
1827-1829 výstavba Viktorovy železné hutě v Plasích (výroba zde běžela až do r. 1875)
1828 přestavba prelatury na zámek Metternichů
1841-1844 schválení výstavby silnice v úseku Plzeň - Žatec přetínající konventní zahrady
1850 zrušena patrimoniální správa, 1. volby do obecního zastupitelstva
1872 Velká voda na řece Střele
21.1.1873  spuštěn provoz na železniční trati Plzeň - Plasy
27.8.1894 požár budovy konventu (střecha a 2. patro z větší části zničeny)
1895 oprava budovy konventu po požáru
1945 rodině Metternichů zestátněn majetek na území ČSR
2.9.1960 Plasy získávají statut města
1963 devastační zbudování krytu civilní obrany v podzemí prelatury
1972 otevřeno Muzeum osvobození v 1. patře konventu
1993 započaly systematické průzkumné práce vodního systému a jeho následná obnova
1995 areál Kláštera v Plasích prohlásila Vláda ČR Národní kulturní památkou