Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence (2017-2023)

 Projekt revitalizace prelatury a vznik nové prohlídkové trasy
 

 

cíl projektu:

Projekt obsahuje:

 • Stavební obnovu interiéru i exteriérů Opatské rezidence
 • Revitalizaci opatské zahrady a přilehlých ploch.
 • Vznik nové prohlídkové trasy v dosud nezpřístupněných interiérech prvního patra Nové prelatury, včetně instalace historického mobiliáře (zahrnuje restaurování významných movitých předmětů, jako nábytku, obrazů, textilií...).
 • Zpřístupnění sklepních prostor Starého opatství i Nové prelatury.
 • Vytvoření návštěvnického centra v přízemí Starého opatství.
 • Digitalizaci objektů Opatské rezidence a vybraných movitých předmětů a významných archivních dokumentů, které budou využity k prezentaci stavebně historického vývoje kláštera, ale i k další badatelské činnosti.

Specifickým cílem projektu je stavební obnova, zpřístupnění a zatraktivnění opatské rezidence, včetně zahrady a přilehlých ploch. Následná stavební obnova Starého opatství i Nové prelatury umožní vybudování nových prohlídkových tras v dosud nepřístupných prostorách. Nově vzniklá prohlídková trasa v prvním patře Nové prelatury přiblíží působení rodu Metternichů v Plasích. Ve Starém opatství bude možné prezentovat významné gotické konstrukce a díky nim poukázat na stavební vývoj kláštera v této části areálu.

Slavnostní ukončení projektu 13. července 2023  

o projektu se píše a hovoří

Takto rozsáhlá obnova poutá pozornost. Zde jsou pro zajímavost uvedené odkazy na články, reportáže a jiná sdělení poukazující na projekt:

Reportáže Českého rozhlasu:

Napsali na iDnes:

Z webu České televize:

 a jiná média: 

Aktuální dění nejen o projektu naleznete také na Facebookové stránce Klášter Plasy.

O zajímavostech se rovněž dočtete na webech NPÚ:

smysl projektu:

Projekt navazuje na postupnou snahu o záchranu a obnovu klášterního areálu, který se řadí mezi významné monastické památky střední Evropy. Smyslem projektu je vyřešit především havarijní stav budov Starého opatství a Nové prelatury, a to včetně fasád, dvora a okolních ploch.

Při takovéto velké stavební obnově je nutné vycházet ze znalostí o daném prostoru, které byly v tomto případě nedostačující. Samotnou realizaci projektu tak předcházely průzkumy (zejména rozsáhlý archeologický průzkum, průzkum omítek, fasád a v neposlední řadě také archivní průzkum), které přinesly nová zjištění, uplatnitelná při tvorbě projektu, jeho realizaci, stejně tak při pozdější interpretaci tohoto místa návštěvníkům a široké veřejnosti v rámci nové prohlídkové trasy i mimo ni.

Základní parametry projektu:
 • žadatel/příjemce: Národní památkový ústav
 • registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496
 • stav: realizace projektu
 • doba trvání: 2016–2023
 • celkové výdaje projektu: 119 730 240,11 Kč
 • zdroje projektu: Strukturální fondy EU (ERDF) 85%, státní rozpočet 15%
 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020
 • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • výzva: č. 52 Revitalizace vybraných památek II.
 • projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s.r.o.
 • kurátor expozice: Mgr. Stanislava Beránková (SDMF Klášter Plasy, NPÚ)
 • odborný památkový garant: Ing. Arch. Zdeněk Chudárek (GŘ NPÚ)
 • projektový manager: Ing. Rudolf Horák
 • technický dozor: Ing. Václav Šroubek
 • koordinátor BOZP: Ing. Lubomír Klajsner
 • zhotovitel stavební části: KONSIT, a.s.
 • archeodohled: Mgr. Marcela Waldmannová (NPÚ ÚOP Plzeň), archeologické práce provádí ZIP o.p.s.
 • speleodohled: Speleo - Řehák s.r.o.

  

Průběh dvou a půl leté stavební obnovy ve dvou a půl minutách

(časosběrné video od října 2020 do června 2023)