Realizace projektu – aktuálně

Průběžně aktualizované informace o postupu realizace projektu "Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence." (2016–2023)

Obecné informace o projektu zde.

jaro 2023

Ve starém opatství dál pokračují stavební práce v interiérech přízemí, kde se konzervují středověké části zdiva a začalo se s aplikací omítek. V truhlářských dílnách se již intenzivně pracuje na vnitřním vybavení budoucího návštěvnického centra - šatnových skříňkách, sedacím nábytku a nových dveřích do jednotlivých místností. Dokončují se také grafické podklady pro informační systém, který bude instalovaný jak ve Starém opatství tak i v Nové prelatuře. V interiérech prvního patra Nové prelatury dokončují elektrikáři instalaci koncových prvků a pomalu se začalo s instalováním nové prohlídkové trasy, pro kterou se restauroval velký soubor mobiliáře, vytvářely kopie nábytku, historických světel a textilií. Většina podle vzorů z jiných dochovaných Metternichovských předmětů a interiérů. Během dubna a května byly zavěšeny zrestaurované lustry, nastěhovány všechny předměty do instalace a začalo velké vybalování a ukládání na místo určení.

Na zahradě opatství byla zaseta tráva, osazena zeleň na terase a po zrekonstruování barokní bazény byl znovu obnoven vodní prvek této zahrady i s vodotryskem. Práce v této části staveniště již výrazně utlumují. Naopak stále intenzivně se pracuje v části staveniště u severního průčelí starého opatství a v ulici Lipová, kde na projekt IROP navazuje část jiného projektu realizovaného souběžně. Bohužel se ukazuje, že dokončení této části se časově protáhne a bude pokračovat i poté, co se projekt IROP ukončí.

únor 2023

Nadále pokračují práce na vnitřních omítkách v přízemí budovy starého opatství, kde se konzervuje zdivo a v rámci návštěvnického centra bude prezentováno návštěvníkům. V druhé polovině února byl zapojen plyn a zprovozněna kotelna, takže koncem měsíce se již začalo ve starém opatství topit. V prelatuře nadále pokračují dokončovací práce, zejména elektroinstalace, opravy nedodělků a povrchy (podlah, dveří, oken). Postupně se začíná s instalováním interiérových prvků – kopie kování na dveřích dle metternichovského vzoru převážně z Kynžvartu a Plas, závěsný systém na obrazy a textilie kolem oken i dveří. Restaurovaný mobiliář se postupně navrací z dílen zpět do Plas. Na zahradě se pokračuje s rovnáním terénů a vytvářením tzv. poldrů (uměle vytvořených snížených ploch v trávníku, které mají posloužit jako sběrna dešťové vody z okolních ploch). Nadále se pracuje na zprovoznění bazény, které se koncem roku vrátilo barokní tvarosloví, a nyní se zajišťuje její zprovoznění, tedy izolace, přívod vody apod.

leden 2023

Pomalu se dokončují práce na připojení sítí u severního průčelí starého opatství. Koncem roku 2022 byl dokončen archeologický výzkum v ulici Lipová, kde se začal srovnávat terén pro položení jezdeckých schodů, které pomohou s vyrovnáním úrovní terénu mezi severním a západním průčelím starého opatství. Aplikace břízolitové omítky byla provedena v úrovni patra. Bylo odstraněno lešení a přízemní části se budou dodělávat na jaře podle počasí. Díky tomu mohou pokračovat zemní práce u fasády. V interiéru starého opatství se temperuje a intenzivně pracuje na omítkách, zejména v prostoru přízemí, kde se zachovalo středověké zdivo, které se konzervuje. V Nové prelatuře se opravují nedodělky a reklamace u nově osazených oken, dveří, výmalby, kování a řeší se úprava římsy a okapu na rizalitu, který byl již prověřen většími dešti. Nadále se pracuje na zapojení elektroinstalace v interiéru. Ve sklepě prelatury již byl dokončen vstup do gotické podzemní štoly a proběhla obhlídka, při které se dohodly potřebné úpravy a opravy zdiva, aby byl zajištěn dostatečný a bezpečný průchod návštěvníků. Nadále se pracuje na vybudování výlezu z gotického sklepa. Práce pokročily také v přízemí v části u barokní oválné jímky, kde již došlo k demontáži podlah a opravám pod nimi.

listopad - prosinec 2022

Na starém opatství se na západní fasádě provedl břízolit, na nějž bude posléze aplikován nátěr, jehož vzorky se odsouhlasili v listopadu. Římsa na západní fasádě vytažená při opravě v roce 1956, která se zachovává, se jen místy vyspravuje. Na východní fasádě bude tvarosloví římsy vycházet ze vzoru na Nové prelatuře. Nadále se projednává podoba vstupu na prohlídkovou trasu z návštěvnického centra v přízemí obou budov (starého opatství i nové prelatury), kde by měly být osazeny prosklené posuvné dveře pro jejichž průchod bude potřeba použít vstupenku.

Během listopadu a prosince pokračoval záchranný archeologický výzkum v ulici Lipová, kde se bude výrazně snižovat terén podél klášterní zdi. Vzhledem k příznivému počasí se podařilo stihnout stavebně zajistit konstrukci podzemní chodby v místě napojení na gotický sklep a nadále se hledá řešení vyústění tohoto prostoru na povrch. Také pokračují stavební práce v podzemní chodbě vedoucí kolem základu bazény, jehož statické zajišťování zdržuje osazení tohoto barokního vodního prvku zdejší zahrady.

V interiéru šlechtického apartmánu byla doplněna replika mosazných dvířek a horního zákrytu na konstrukci topné šachty modrých kachlových kamen, jejichž restaurování je tímto krokem dokončeno. Při přebírání opravených a restaurovaných oken a dveří byly objeveny nedostatky a pracuje se na jejich odstranění. Do interiéru Metternichovského apartmánu se začaly instalovat závěsné systémy (na obrazy a garnyže na závěsy) a do meziokenních prostor byly namontovány zastiňující rolety.

říjen 2022

Během října se začaly postupně vracet restaurované předměty určené do instalace šlechtického apartmánu. Jedná se zejména o soubor obrazů a některé lustry. V instalaci probíhá příprava na montáž závěsného systému, příprava na osazení zastiňovacích prvků (rolety). Celkově se finalizují práce na površích (podlahy, stěny, stropy) a restaurátorské práce na mramorových prvcích (ostění dveří a krby na sále).

Probíhá rozšířený záchranný archeologický výzkum v místě budoucích jezdeckých schodů, které pomohou vyrovnat rozdílné úrovně terénů v místě, kde ohradní zeď přechází ve zdivo starého opatství. Na tuto situaci navazuje již dříve zmíněná komplikovaná situace před severním průčelím ve vztahu k okolním sítím na pozemcích, které nejsou řešeny v rámci projektu a mají jiného vlastníka. Tyto pozemky se mají do budoucna také revitalizovat, a tak řešení projektu obnovy opatství musí počítat i s budoucí podobou a úrovní terénů. Intenzivně se pracuje na řešení napojení do okolo probíhajících sítí (voda, elektřina, plyn, kanalizace), aby se současně zachovalo vedení sítí okolních subjektů.

Ve starém opatství byly v září přerušeny práce v interiéru, kde proběhlo konzervování středověkých zdí a nyní je vše připraveno na následné práce (omítky stropů apod.) Pokračovat v těchto pracích se bude zejména až po osazení oken v zimním období. Intenzivně probíhá oprava západní fasády starého opatství. Po předvedení a odsouhlasení vzorků a vytipování soudržného celku k zachování byly břízolitové omítky sejmuty a koncem měsíce se začaly aplikovat nové. Vzorky nových omítek byly předvedeny i na ohradní zdi (vnitřní fasáda do zahrady), na níž byly položeny už i tašky. Pokročily práce na obnově bazény a kolem ní v podzemí vedoucího úseku chodby,  který byl zastropena. Nadále trvá nutnost statického zajištění bazény a jejího základu.

září 2022

Stále se řeší problematické setkávání terénních úrovní v severní části areálu (prostor bývalé brány do kláštera z ulice Lipová) a to zejména ve vztahu k hustému zasíťování prostoru a složité archeologické situaci. Právě přeložky sítí jsou důvodem rozšíření zdejšího výkopu opět pod dohledem archeologů. Jinak pokračují práce na fasádách starého opatství i nové prelatury. Na konci srpna bylo vydáno závazné stanovisko pro obnovu slunečních hodin na fasádě Nové prelatury, která začala v průběhu září. Na zahradě dochází k restaurování pískovcových kamenných bloků na dně barokní kašny. Silně poškozené kameny jsou nahrazovány novými kusy a znovu použity na stavbě. Dál pokračují dříve zmíněné práce a opravy na zahradě. Opěrné zdi v místech bývalého ambitu jsou již v hrubé stavbě hotovy, stejně jako všechna tři schodiště.

Během září byla projednávána změna požárně bezpečnostního řádu, kde byly odhaleny nepřesnosti ve vztahu k projektové dokumentaci. Jako akceptovatelný se ukázal historický princip samo zavírání dveří, dochovaný na jedněch dveřích v Nové prelatuře. Tento princip bude moci být užit tam, kde z památkového hlediska není možné umístiti běžný moderní samozavírač. Projednávala se i podoba a umístění turniketu, který má být osazen do vstupu na prohlídkovou trasu prezentující Metternichovské období areálu.

V polovině měsíce pak měla široká veřejnost možnost zúčastnit se mimořádné prohlídky Monastýrování zaměřené na parkety, která se odehrávala i v prelatuře. Po dohodě s dodavatelem stavby a proškolením všech účastněných o vstupu na staveniště si návštěvníci mohli prohlédnout již zrestaurované a osazené parkety v několika místnostech a viděli také ty, na kterých restaurátoři ještě pracují na místě. Vidět mohli také rozpracovanost malířů, lakýrníků a jiných řemeslníků, kteří v interiérech stále intenzivně pracují.

15. srpna 2022 bylo poskytovatelem dotace schváleno prodloužení termínu realizace projektu do 06/2023.

červenec - srpen 2022

V interiérech i exteriérech Starého opatství a Nové prelatury dál pokračují práce popsané již v červnu.  Byly předvedeny návrhy na výslednou podobu návštěvnického centra včetně vybavení (vstupní hala, pokladna, sociální zařízení). Na půdě byly dokončeny podlahy. Na přelomu července a srpna byly předvedeny vzorky na fasádě, kde se přistupuje k opravě opravy, která tu proběhla v 50. letech 20. století.  Posouzení celkového stavu fasád a vzorků oprav pomohlo určit další postup prací. Před vstupem do sklepa starého opatství na zahradě proběhly výkopové práce a následné položení valounové dlažby. Do tohoto sklepa byly přeneseny kamenné články nalezené při stavbě, které zde budou prezentovány návštěvníkům. V nové prelatuře se restaurovala mramorová balustráda na velkém reprezentativním schodišti a byl odstraněn nevhodný nátěr na schodnicích. Nátěr se odstraňoval také ze schodnic malého provozního schodiště v jihovýchodním křídle. Pokoje prvního patra v západním křídle Nové prelatury již dostávají finální podobu výmalby. Na místě se restaurovala modrá kachlová klasicistní kamna.

V létě se pokračuje ve zdění ohradní zdi za sýpkou, konstrukcí v místě bývalé oranžerie a rampy vedoucí ze zahrady na terasu. Při zahradní terase proběhl výkop pro opěrnou stěnu rampy a bourání základů bývalé kotelny. Pokračují restaurátorské a zednické práce na schodišti v opěrné zdi, proběhly výkopové práce před ledovými sklepy za dohledu archeologů a speleologů. Byl proveden průzkum založení kašny (jádrový vrt pod dno kašny), aby bylo možné dořešit statické zabezpečení obnovené kašny včetně podzemní chodby vedoucí kolem jejího základu.

červen 2022

V nové prelatuře intenzivně pracují malíři, podlaháři, truhláři i lakýrníci. Pokračují práce i na venkovních fasádách. Postaveného lešení se využívá také pro montáž oken a k opravám okenních rámů ve vyšších patrech. Ve sklepě se pracuje na vybudování odvětrávání prostor bývalého krytu CO.

Ve starém opatství se nadále pohybují řemeslníci (dělají se rozvody vody, pokládají se dřevěné podlahy, montuje podbíjení v přízemí i prvním patře a instaluje se dřevěná lávka na půdě, zdí se pilíř a nové konstrukce v prostoru nového návštěvnického centra, zejména vyrovnávací schodiště a příčky mezi vstupní halou a dalšími prostory pro návštěvníky). Opět se v přízemí začali pohybovat archeologové, kteří dohlíželi na výkop pro založení schodiště k vyrovnání úrovní mezi pokladnou a s ní sousedící místností. Venku se opravuje vstup do sklepa starého opatství z ulice Lipová. Všechny stavební práce v interiéru starého opatství (ale i v jeho exteriéru) probíhají s velkou rozvahou, protože ze stavebně historického hlediska se jedná o velmi komplikovaný prostor, a kvůli některým nálezovým situacím bylo potřeba dodatečně upravit projektovou dokumentaci.

Ohradní zdi je již dozdívána koruna a pracuje se na obnovení zdejšího schodiště. V prostoru za sýpkou se přikročilo ke zdění základů zdi navazující. V opatské zahradě pokračují práce na zajištění gotického sklepa (pozornost se soustředí k jeho jižní části kde ke sklepu přiléhá gotická štola a kde byla situace silně narušena základem barokního ambitu). Nadále pokračuje zdění v místech bývalého ambitu. Na terase se zarovnává terén na požadovanou nivelitu, naváží se štěrk pod mlaty a zdí se konstrukce pro vybudování rampy. V prostoru nad ledovými sklepy se provedl se výkop vpusti a připravuje se pokládka dlažby v této části. V červnu byla také osazena čerpací jímka ke kašně.

Květen 2022

Stále pokračují lokální opravy na západní fasádě Nové prelatury, rovněž se začalo s opravou na východní straně, kde došlo k osekání a omytí fasády na rizalitu, demontovaly se nepatřičné prvky a byl objeven pozůstatek slunečních hodin, kterým bude věnován hlubší průzkum. Na půdě nové prelatury pokračuje pokládka jílové vrstvy na zásypy. V interiéru se začali intenzivně pohybovat malíři, kteří rekonstruují výmalbu Metternichovského apartmánu 2. poloviny 19. století (během května byly představeny vzorky výmalby k odsouhlasení). Malířské práce jsou realizovány i na sále a ve schodišťové hale, kde rovněž probíhala oprava omítek a restaurování kamenných prvků. Pokračují restaurátorské a řemeslné opravy dřevěných prvků v interiéru (okna, okenice, obložky dveří a oken), dochází k pokládce restaurovaných a opravených parketových podlah a k čištění parket, které se opravují na místě. Během května začalo také dílčí restaurování kachlových kamen.

Ve starém opatství dál pokračují zednické práce, probíhají topenářské práce, budují se rozvody vody a podbíjí se stropy v prvním patře. V exteriéru Starého opatství bylo vybudováno lešení na severozápadní straně, kde také pokračuje zdění opěrného pilíře a oprava klenby u schodiště do sklepa starého opatství.

Na zahradě opatství dochází k úpravě terénu na terase, k opravě schodišť v terasní i ohradní zdi. Pokračuje zdění ohradní zdi a ambitu, kde se přikročilo k zasypání základů i klenby gotického sklepa, který se nachází právě pod bývalým ambitem. Při ohradní zdi kláštera v prostoru za sýpkou směrem ke státní silnici I/27 se spustily výkopové práce. Během května se začala řešit problematika statického zajištění kašny. Bylo rozhodnuto, že před tím, než bude opětovně osazena a napuštěna, proběhnou hlubší průzkumy jejího dna a založení. Sonda pod dno kašny byla provedena na konci měsíce.

duben 2022

Během dubna byly pomalu dokončovány restaurátorské práce na obnovované fresce v pracovně na prelatuře, odkud bylo zhruba v polovině měsíce demontováno celoplošné lešení. V interiéru Metternichovského apartmánu pokračují restaurátorské a řemeslné opravy dřevěných prvků (obložky dveří, oken, parket). Také probíhají štukatérské práce na několika místech prelatury (stropní římsy, štuková zrcadla nástropních maleb). Na půdě se dokončuje pokládka zásypů, které překrývá jílová vrstva (v dubnu byly předvedeny vzorky jílování). Ve Starém opatství pokračuje instalace elektrických rozvodů a proběhla tlaková zkouška na vodoinstalaci. V prostoru budoucího návštěvnického centra pak probíhají zednické práce.

V exteriéru bylo vystavěno lešení při rizalitu na východní fasádě prelatury. V druhé polovině dubna pak už bylo lešení vystavěno i při severní fasádě. Před jeho stavbou doproběhly práce na okapovém chodníku. Pokračují tak práce na opravě fasád. Rovněž pokračuje zdění opěrné zdi na severozápadě Starého opatství a na výstavba opěrných zdí v místě, kde stával barokní ambit. Proběhlo také zpevnění terénů kolem bývalého ambitu a příprava odvodnění této části zahrady. Dokončuje se dozdívání severní ohradní zdi kláštera v úseku mezi opatstvím a sýpkami a pokročilo se s obnovou schodiště v této ohradní zdi.

březen 2022

Ve Starém opatství i v prelatuře dál pokračují elektrikářské i zednické práce (zejména štukování stěn), stejně jako restaurování nástěnných maleb na sále a v bývalé pracovně. V druhé polovině měsíce proběhla montáž lešení ve schodišťové hale nové prelatury, kde dojde k průzkumům a očištění stěn, stropu i nástropní malby. V prostoru Metternichovského apartmánu začaly restaurátorské práce na dřevěných obložkách. Intenzivně probíhá také příprava expozice včetně restaurování mobiliáře, jehož jednotlivé soubory (malby, nábytek, textil) se ve většině případů už převezly do restaurátorských dílen.

Na zahradě probíhala příprava terénu pro pokládku okapového chodníku včetně vyzdění odtokových šachet, do kterých bude z chodníku sváděna dešťová voda. Koncem měsíce pak začala pokládka kamenných desek, ze kterých se bude okapový chodník skládat. Pokračuje zdění ambitu i klenby gotického sklepa. Spustily se práce na vybudování systému odvětrávání sklepních prostor Nové prelatury. Po delší době se opět spustily terénní práce u SZ průčelí Starého opatství, kde došlo k přeprojektování výsledného povrchového řešení s ohledem na nalezenou archeologickou situaci. Začala se zde zdít opěrná zeď, která by měla pomoci vyřešit rozdílné úrovně terénu u vstupu do objektu.

únor 2022

Pokračují zednické práce na prelatuře i starém opatství, přípravy na pokládku a místy i pokládka elektroinstalace v obou budovách.  Pokročilo se také ve zdění vstupního schodiště před západním průčelím starého opatství. Opravy na fasádách prelatury se posouvají do dalších etap. Začátkem února bylo za tímto účelem vystavěno lešení na jihovýchodní stěně prelatury. Lešení se stále nachází i v interiéru budovy, kde stále probíhá restaurování fresky na sále. Zde byly po širší odborné debatě a doplňujících průzkumech odsouhlaseny vzorky výmalby stěn a stropů. Souběžně s tím probíhá také restaurování fresky v rohové místnosti bývalé pracovny. Postupují práce na opravách podlah v několika místnostech prelatury, kde byly konstrukce podlah silně narušeny. Stejně tak pokračují opravy parket v restaurátorských dílnách.

Na zahradě bývalého opatství byla položena část okapového chodníku dle dříve odsouhlaseného vzorku. Pokračuje „zdění ambitu“, jak je označována konstrukce nacházející se v místech barokního ambitu odstraněného v druhé polovině 19. století. Konstrukce poslouží jako terasní zeď a půdorysem bude připomínat právě onu zbořenou část ambitu, kterou však nenahradí v plné hmotě ani výšce Podzemní části této konstrukce byly vyzdívány z šedých betonových cihel (lze vidět zejména na fotodokumentaci předešlých měsíců), nadzemní část je zděná z cihel červených a starých (na stavbě tak budou využity opravdu všechny dříve zde získané a uskladněné cihly, které bude třeba kvůli požadovanému množství doplnit cihlami i odjinud). V ulici Lipová se připravuje položení výdechů ledových sklepů, což obnášelo menší zemní a kamenické práce. Pokročila také oprava schodiště v ohradní zdi, které bylo začištěno. Kameníci zde následně rozebrali schodnice, aby je mohli opravit, případně nahradit nepoškozenými kameny.

leden 2022

Na přelomu roku bylo nutné pozastavit většinu stavebních prací v interiéru přízemí Starého opatství, zejména kvůli statickým problémům, které si vyžádaly úpravu projektu. Na půdě byla mezitím položena podlaha na keramický strop včetně izolace. Koncem ledna začali elektrikáři připravovat rozvody sítí. Stavební práce v exteriéru pokračovaly bez omezení a podle počasí.

Na prelatuře pokračují opravy fasád. Začátkem ledna byla dokončena demontáž lešení u fasád směrem do nádvoří kláštera. Následné drobné opravy, zejména doladění výsledné barevnosti fasády bude řešeno pravděpodobně z plošiny, nebo z lehkého lešení.  Opravy se tak pomalu přesunují na zbývající části fasád. V interiéru prelatury pokračovaly zednické práce spojené s probíhající elektroinstalací i postupným začištěním místností. Na některých místech bylo nutné doopravit hrázdění a následně byl na opravené hrázděné příčky instalován rákos pro jejich možné omítnutí. Do restaurátorských dílen byly odvezeny dva zlacené dřevěné lustry ze sálu. Pokračuje zde restaurování fresky a byla očištěna římsa oddělující strop od stěn. Restaurátoři doplňovali průzkum barevnosti stěn a stropu včetně ozdobných štuků kolem fresky. Na základě toho započala během ledna odborná debata nad výslednou barevností sálu. Součástí průzkumů byly také stěny a stropy na zadním provozním schodišti, jehož výsledná barevnost je také součástí debat. Restaurátoři mají postavené lešení ještě v jedné místnosti prvního patra, kde restaurují nástropní barokní fresku nalezenou při předprojektovém průzkumu.

Podařilo se dozdít kanál na SZ a dokončit výstavbu výtlaku kanalizace. Při hraně budovy pak byl položen vzorek kamenné dlažby, která by měla být na zahradě položena podél celé budovy prelatury i starého opatství.

listopad – prosinec 2021

Ve Starém opatství byly dozděny některé příčky v přízemí, natřela se ocelová konstrukce keramického stropu v patře, v podkroví proběhla montáž podbíjení, izolace a násypů včetně nehašeného vápna. Celkově se objekt připravuje na položení zdravotně-technické instalace. Před objektem byla vybudována nová vodoměrná šachta, proběhly zemní práce u SZ štítu, kde se dozdíval kanál na dešťovou vodu.

Na konci listopadu byly demontovány historické lustry ze sálu nové prelatury. Také tu dál pokračuje dokumentace pozůstatků nástěnných maleb a širší doprůzkum nástropní fresky včetně štuků, které se začaly restaurovat. Na začátku listopadu proběhla na sále také demontáž stávajících elektrorozvodů. Elektrikářské práce (příprava a instalace elektrorozvodů) probíhají v celém bývalém apartmánu Metternichů. Už také dochází k začišťování stěn a štukování. Na půdě byl vrácen násyp včetně jílové vrstvy a byl namontován záklop (ošetřeno Lignofixem). Proběhl úklid na půdě a byly některé pochozí lávky už se vrací na svá místa. Koncem prosince začala postupná demontáž lešení při vnější fasádě Nové prelatury (během následujícího měsíce bude postupně obnažena jižní fasáda a JZ rizalit). Na zbývající JZ fasádě se dokončují kamenické práce, opravy omítek a říms. Na vybraná místa 1. patra již byla vrácena opravená vnější okna.

Dál pokračuje oprava ohradní zdi, zdění ambitu a obnova štoly Q včetně gotického sklepa, kde byla odstraněna novodobější zazdívka, položena valounová podlaha a zaizolovaná nově zděná klenba stropu (asfaltový nátěr). Na zahradě také probíhaly intenzivní zemní práce související s budováním kanalizace (příprava a položení kanalizace, vybudování splaškové jímky, osazení jímky a montáž výtlaku kanalizace). Během listopadu začaly kamenické práce na portálu ledových sklepů. Byl proveden výkop pro položení sítí mezi prelaturou a konventem. V tomto místě došlo k souběhu prací – ve stejné době byla také položena vodovodní přípojka mezi studnou v prelatuře a vodním systémem v konventu. Jedná se o zásadní moment v obnově vodního systému plaského kláštera!

říjen 2021

Pokračují práce na zdění konstrukcí ve starém opatství i na zahradě, kamenicko-restaurátorské práce na fasádě nové prelatury, přípravné práce pro elektroinstalaci v interiérech a opravy oken, dveří i parket.

Ve starém opatství se opravila klenba ve sklepních prostorách, zpevnil se JV roh budovy, v některých místech bylo nutné podezdít základy. V interiérech se před zimou ošetřilo zdivo proti biotickým škůdcům a začalo se zateplovat (zabednění oken, zateplení vodovodního potrubí apod.). Proběhlo pravidelné a pečlivé zdokumentování nalezených stavebně historických situací v interiéru přízemí starého opatství.

Obdobně se začala na zimu připravovat i budova prelatury, kde došlo k zabednění některých oken a začala se vracet některá již opravená. Také se rozeběhly štukatérské práce na vnější fasádě budovy (na jihozápadním průčelí, kde se oprava posunula do závěrečné etapy). V interiérech nové prelatury proběhla dílčí montáž elektroinstalací. V závěru měsíce pak bylo ve velkém sále postaveno lešení umožňující přístup k celé ploše nástropní fresky, aby zde mohl proběhnout detailnější doprůzkum a navržen postup dalších případných prací.

Na dvoře byla vyzděna šachta pro větrání gotického sklepa. Ve sklepě se rozebrala část zazdívky, aby byl umožněn volný průstup do podzemní štoly procházející napříč celou zahradou až ven do prostoru před sýpkou – jedná se o další krok pro možné budoucí zpřístupnění tohoto podzemního prostoru.

září 2021

Na zahradě došlo k odstranění betonové desky, která přiléhala k budově starého opatství (základová deska pro bývalou kotelnu) a k očištění základů budovy v těchto místech. Díky začištění se ukázalo, že úroveň základů v této části budovy se nachází se výš, než se předpokládalo, a proto bude potřeba jí v některých místech podezdít. Dál pokračuje zpevňování konstrukcí v celé budově. Do místností v prvním patře byla položena záklopová prkna a v krovech byla stavebně připravena místnost kotelny. Venku se provedla přeložka elektrických sítí v ulici Lipová – byl demontován sloup elektrického vedení (v místě, kde stál, bude výrazně upraven terén).

Na fasádách nové prelatury pokračují kamenicko-restaurátorské práce, stejně tak se dál opravují vnější i vnitřní okna a historické parkety. V přízemí budovy v prostoru schodišťové haly je od srpna odhaleno hrubé zdivo, které prozatím zůstává neomítnuto. Během srpna a září došlo k odstranění asfaltového nátěru nalezeného pod novodobou omítkou, kdysi použitého za účelem izolace (podobná nálezová situace byla již dříve zaznamenána v přízemí budovy konventu).

Dál pokračuje nadezdívání a oprava ohradní zdi. Dokonce bylo nutné ji v jedné části staticky zajistit vyzděním nového opěrného pilíře. Na zahradě, v prostoru gotického sklepa došlo k dozdění částečně zachované klenby a dál pokračují práce na zdění základů ambitu. Do severovýchodní části staveniště se také přesunuli kameníci, kteří začali pracovat na opravě průčelí ledových sklepů, konkrétně na vstupním portálu.

V polovině září byl do restaurátorských dílen odvezen další soubor mobiliáře. Tentokrát se jednalo zejména o předměty, kde bude restaurován textil (čalounění sedacího nábytku, stínítka lamp, látky jako přehozy apod.)

srpen 2021

V prostoru Starého opatství dál pokračují práce na zdění příček a statické zajišťování stávajících konstrukcí (středověké pilíře, trhliny ve zdivu). V interiérech započaly instalatérské práce na nových sociálkách, v prostoru přízemí byla odsekaná vrstva odsolovacích omítek (II. cyklus) a muselo dojít ke zpevnění podlahových konstrukcí 1. patra, které budou částečně nést konstrukce stropů v přízemí. V exteriéru budovy se dál pokračuje na zajištění odvodu dešťových vod.

Restaurátoři a kameníci stále pracují na opravě fasády nové prelatury. Práce se nyní rozšířily již na celou plochu vnějších fasád směrem do nádvoří, kde bylo dostavěno lešení. Proběhl průzkum na fasádách ze zahrady, které se budou opravovat v další etapě. V interiéru proběhly drobné zednické práce na stávajících stěnách a stropech. V místech, kde došlo k odbourání vestavby novodobých toalet, bylo nutné provést sanaci hrázděných příček, které byly napadeny biotickými škůdci. Dál probíhá oprava oken a historických parket.

Na zahradě pokračuje zdění základů ambitu, podezdívání a dozdívání ohradní zdi a stále probíhá archeologický výzkum gotického sklepa, kde byla vystavěna dřevěná konstrukce pro vyzdívku klenby. Dochází k obnově metternichovského vstupu do zahrady opatství z ulice Lipová. Za tímto účelem byla odtěžena zemina ze zasypaného schodiště a rozebrána novodobější zazdívka v ohradní zdi. Práce doprovázel archeologický výzkum. Archeologové také dohlíželi na snížení nivelity terénu v prostoru celé zahrady, kdy byla objevena dosud neznámá část základů oranžerie. Nalezené zděné konstrukce budou začištěny a zdokumentovány. Nález způsobil přehodnocení dosavadního poznání a interpretace půdorysné situace oranžerie a na ní navazujícího ambitu.

Na konci srpna byl do restaurátorských dílen odvezen první větší soubor mobiliáře, který se má stát součástí nově vznikající prohlídkové trasy. Konkrétně se k restaurování převezly obrazy včetně sbírky velkých portrétů (rodová galerie Metternichů), které budou vystaveny v opatském sále prelatury.

červenec 2021

Pokračují práce na zdění nových a zajištění stávajících konstrukcí ve Starém opatství včetně sklepních prostor. V interiérech byl na stávající stěny aplikován druhý cyklus odsolovacích (obětovaných) omítek. Ve druhém nadzemním podlaží byly demontovány provizorní podlahy a proběhly práce nutné pro položení nových podlah (obezdění zhlaví trámů, ošetření proti biotickým škůdcům). Také došlo k opravě keramického stropu nalezeného na podzim loňského roku při odbourávání vestavěných konstrukcí ve 2. NP. Dokončeny byly pokrývačské práce na střeše starého opatství, do krovu byla položena podlaha pro budoucí technickou místnost. Také došlo k dozdění vnějšího pilíře při JV straně budovy.

Pozornost se dále upírá ke kamenicko-restaurátorským pracím na fasádě Nové prelatury, kde se vede intenzivní debata o konečné barevnosti a o možnostech dodání vhodného materiálu (na fasádě budovy je použit místní specifický pískovec, který se v okolí už bohužel netěží). Pokračují opravy oken a okenních rámů. Intenzivní diskuze se také vede nad položením nové elektroinstalace, jejíž trasy se musí přizpůsobit novým zjištěním (zejména nalezeným historickým výmalbám v interiérech). Pokračují také práce na restaurování parket.

Došlo k navrtání a montáži průduchů v bývalém krytu CO a v prostoru zahrady byla odstraněna stará a nevhodně vybudovaná konstrukce zděného naftového tanku. Započalo se s dozdíváním vnější ohradní zdi dle odsouhlaseného vzorku. Pod ohradní zdí dále pokračují archeologické práce v gotickém sklepě a při základech původního barokního ambitu, kde se započalo s pokládkou základů pro vnější obvodovou zeď ambitu (vnější líc obvodové zdi ambitu bude založen v linii dochovaných soklových kvádrů – jeden zachovaný u SV nároží a druhý v západní části v prostoru bývalé oranžerie). Také došlo k dozdění nového úseku školy Q. Na zahradě se rozeběhl další archeologický výzkum v prostoru, kde dojde k výraznému snížení terénu. Nalezen byl starší odtokový kanál, jehož původní funkce, možnosti opravy a obnovení je předmětem další diskuze.

 

červen 2021

Na Starém opatství byl dozděn severní štít budovy, probíhala pokládka střešní krytiny a byly vyzděny a omítnuty komíny. Pokračuje zdění vnitřních svislých konstrukcí, pokládání podlah a zpevňování stávajícího zdiva. Naskytly se komplikace při zpevňování středového pilíře, kde se oproti očekávání projevila výrazná nesoudržnost původního zdiva. Také začal proces odsolování zdí v interiéru, a to aplikací odsolovacích (obětovaných) omítek, která proběhne v několika cyklech. Dál probíhají práce na budování nového vstupu do budoucího návštěvnického centra v západním průčelí budovy. Práce zahrnují také vyzdění odtokového kanálu na dešťovou vodu, jež právě v těchto místech probíhá v zemi.

Pokračují také kamenicko-restaurátorské práce na fasádě Nové prelatury. V některých místech bylo nutné staticky zajistit praskliny klenebných pasů nad okny. Probíhá také truhlářsko-restaurátorská oprava oken (na dílnách) a okenních rámů (na místě). V interiéru Nové prelatury dochází k opravám hrázděných příček v prvním patře (impregnování dřevěných konstrukcí případně protézování poškozených částí). Cihly jsou očišťovány, paletovány a budou opět použity zpět do opravených zdí. Při demontáži parketových podlah se místy potvrdil výskyt dřevokazné houby (ložiska byla obratem odstraněna a napadený materiál odvezen ze stavby). V jedné z místností se pod metternichovskými parketami nalezla zachovalá barokní podlaha, která bude zakonzervována a následně opět překryta.

Na zahradě opatství stále probíhá průzkum gotického sklepa v severní části u ohradní zdi a průzkum dochovaných základů původního barokního ambitu a oranžerie, které budou ve výsledné podobě zahrady připomenuty v dlažbě. Došlo také k výrazným zemním pracím na ploše dvora, kde se postupně snižuje terén do požadované úrovně. Pokračuje zdění nového úseku štoly Q kolem základů barokní bazény, jejíž kamennou obrubu restaurátoři demontovali, aby mohlo dojít k opravě kamenných článků, jejich doplnění a následnému rozšíření celé obruby do původní barokní podoby. Také započalo nadezdívání a oprava severní ohradní zdi kláštera.

 

květen 2021

Ve Starém opatství dál probíhaly stavební práce na stropech a podlahách, v 1. patře se dozdívaly příčky a pokračovaly práce na vztyčení nového krovu ve zbylé části střechy. Na konci května začaly pokrývačské práce. Na severozápadním průčelí budovy se před budoucí vchod do návštěvnického centra pokládaly základy přístupového schodiště.

Na fasádě Nové prelatury probíhaly kamenicko-restaurátorské práce. V interiéru se začala dokončovat demontáž stávajících elektrorozvodů v místnostech, kde to doposud nešlo kvůli probíhajícím průzkumům a jiným pracím. Následuje úklid všech prostor. Začala příprava oprav parketových podlah, opravy okenních a dveřních výplní jsou v plném proudu a zpracovává se návrh výmalby jednotlivých pokojů. Bylo vypsáno výběrové řízení na restaurování mobiliáře určeného do nově připravované prohlídkové trasy (termín konce přihlášek je 19/5).

Na zahradě prelatury se dokončila úprava izolace stropu bývalého krytu CO. Při základech barokní bazény se začala dozdívat propojka mezi dvěma přerušenými konci středověké štoly, aby tato byla opět průchozí. Na severovýchodní části zahrady byly provedeny hrubé zemní práce a odkryty historické sklepy v místě bývalého barokního ambitu. Probíhá tady záchranný archeologický výzkum. V polovině května se konala Archeologická komise, kde byly pozvaným odborníkům představeny archeologické výzkumy a prezentovány jejich dosavadní výsledky s následnou diskuzí o nálezových situacích.

Duben 2021

Ve Starém opatství se dále intenzivně pracuje na stropech a podlahách. Probíhají práce na odstranění statických poruch středového středověkého pilíře a zpevnění navazujících konstrukcí. Dochází také ke zpevnění, vyztužení obvodových zdí budovy a vyzdívání příček. Započaly práce na vztyčení nového krovu – prozatím v části blíže Nové prelatuře.

Na Nové prelatuře byly dokončeny tesařské práce na opravě stropních trámů místností prvního patra. Těsně před dokončením jsou také průzkumné a dokumentační práce na výmalbě místností. Byly představeny vzorky návrhů na obnovení štukových zrcadel rámujících nalezenou centrální fresku a jejích čtyř medailonů. Došlo k odstranění novodobých příček ve dvou pokojích 1. patra, kam byly v 80.letech 20. století vneseny toalety – místnosti budou rehabilitovány. Kolem rizalitu a jižního křídla vně budovy vyrostlo lešení pro detailní průzkum, očištění a opravu kamenných částí fasády. Lešení umožňuje lepší přístup také k okenním křídlům, rámům, jejich demontáži, odvozu do dílen a jejich následné opravě či restaurování.

Na zahradě byl dokončen archeologický průzkum u středové bazény a započaty práce skrývkou terénu a navazující průzkum v místech po demontáži bývalých garáží a pod velkou ohradní zdí. Pracuje se na nové izolaci stropu bývalého krytu CO v části pod nádvořím. V pokročilé stavební fázi je také úprava zastřešení a terasy nad vstupem do ledových sklepů.

březen 2021

Ve Starém opatství pokračuje zdění svislých konstrukcí, začalo se také pracovat na korunní římse. Pomocí jeřábu byly uloženy nové stropní trámy, pro které bylo nutné očistit a chemicky ošetřit kapsy i okolní zdivo – jako ochranu před biotickými škůdci. Ve sklepě Starého opatství se pokračuje ve vyklízení prostor, očištění konstrukcí a v dokumentaci. Z vnější strany budovy bylo nutné na některých místech podezdít základy (zjištěno při záchranném archeologickém výzkumu) za využití betonových cihel.

Na Nové prelatuře probíhaly tesařské práce na konstrukci stropních trámů prvního patra (nad jednotlivými pokoji i chodbami). To obnášelo stojkování v 1. patře, aby byl podepřen strop v místech, nad nímž se pracovalo. V krovu bylo nutné demontovat záklopy a jílové vrstvy, místy bylo nutné částečně odbourat trámové kapsy, aby mohlo dojít k protézování trámů. Dřevo i kapsy na uložení trámů byly chemicky ošetřeny. Všechen materiál zasažený dřevokaznou houbou byl chemicky ošetřen a odvezen ze staveniště. Současně dál pokračovaly restaurátorské a malířské práce v prvním patře budovy (byly vybrány části výmalby, podle kterých vzniknou šablony pro výsledné malířské řešení interiérů, restaurátoři očišťují a ošetřují nalezenou barokní fresku). Do dílen byla odvezena část dveřních křídel a oken z přízemí, která budou po opravení vrácena zpět na svá místa.

Na zahradě opatství pokračují zemní práce za dohledu archeologů. Dokončuje se demontáž zděných garáží v severovýchodní části zahrady. Také probíhá záchranný archeologický výzkum u bazény a nově se začalo s výzkumem na vnější straně ohradní zdi u sýpek, kde se nachází vyústění průduchů z ledových sklepů a bude zde upravována výška terénu. ZAV pokračuje i při severním průčelí Starého opatství, kde bude řešeno svahování terénu a nové sítě v rámci dispozice bývalé středověké klášterní brány, která by se měla alespoň náznakově připomenout v konečné podobě této lokality.

únor 2021

Na Starém opatství byl i za přítomnosti jeřábu demontován krov a materiál z něj roztříděn. Části, které se budou vracet, byly ošetřeny a zůstávají složené na staveništi. Na východní stěně budovy bylo vystavěno lešení a začalo se zde pracovat na ztužení budovy, odstranění starých sítí a poruch a následně na opravě fasády. Dokončují se dílčí bourací práce v interiéru budovy, probíhá zdění svislých konstrukcí a započalo se s vyklizením sklepních prostor, kde se zajišťují dříve objevené archeologické situace, probíhá doplňující průzkum a dokumentace prostor.

Na Nové prelatuře byly zahájeny tesařské práce na konstrukci stropních trámů prvního patra. Proběhly také další doplňující průzkumy spodních omítkových vrstev v interiéru prvního patra, jejich dokumentace a probíhá zpracování finálního návrhu výmalby. Restaurátoři začali odkrývat a zpevňovat nalezenou barokní fresku.

Pokračují zemní práce na zahradě opatství. Obnažena byla jižní část stropu bývalého krytu CO a probíhají obdobné práce jako na dříve obnažené západní části. Započala demontáž zděných garáží v severovýchodní části zahrady, materiál je tříděn a uskladněn na staveništi. Byly zde nalezeny další druhotně použité románské cihly, o jejichž dalším využití a případné prezentaci se nyní jedná. Záchranný archeologický výzkum při severním průčelí Starého opatství i na zahradě opatství dál pokračuje, část při západním průčelí byla v průběhu února ukončena. Průběh některých prací ovlivnil mráz, který panoval v polovině února (například stavební práce s mokrými procesy a archeologický výzkum byly na několik dní zcela pozastaveny).

leden 2021

Na Nové prelatuře došlo k odstranění elektroinstalačních rozvodů v 1. patře, pokračují práce v krovu (vysekávání dřevěných konstrukcí napadených dřevomorkou, přeložení tesařské lávky a likvidace jílu napadeného dřevomorkou). Prohlubuje se průzkum maleb v pokojích a chodbě a hledání řešení jejich ochrany při opravách stropních konstrukcí. Ukončen byl základní průzkum dřevěných parket a vyhodnocen způsob jejich opravy. Probíhá montáž pochozích ploch ve Starém opatství, bourání příček, stropů, vyklízení suti, podepření konstrukcí (stropů, hrázděné příčky v prvním patře), demontáž krovu a nastavěného půl patra na východní části starého opatství. Nadále dochází ke třídění materiálu (trámy, cihly, kameny) a čištění cihel. Materiál pro další použití je uskladněn přímo na staveništi. Pokračují zemní práce za dohledu archeologa na zahradě opatství i při severní ohradní zdi. Došlo k odkrytí stropu krytu CO, odstraňuje se poškozená asfaltová vrstva izolace. Pokračuje archeologický výzkum při severním i západním průčelí Starého opatství a na zahradě opatství.

prosinec 2020

Pokračují bourací práce ve Starém opatství (příčky, podhledy, podlahy), zajišťování konstrukcí (zejména zajištění středového pilíře v přízemí budovy, který býval součástí už pravděpodobně gotické fáze domu). Proběhla kontrola biotického napadení hrázděné konstrukce zachovávané příčky ve starém opatství. Materiál z bouraných konstrukcí Starého opatství je tříděn a uskladňován k dalšímu využití při stavbě (zejména cihly). Odkrývání stropních konstrukcí v krovu prelatury, odstraňování zásypu, likvidace bioticky napadeného materiálu a prohlídka zhlaví stropních trámů. Omýváním vodou pokračuje odstraňování hlinkových nátěrů v interiérech prelatury. Rozšíření archeologického průzkumu při západním průčelí starého opatství a zahájení zemních prací na vnější straně severní ohradní zdi kláštera, které probíhají pod dohledem archeologa (snižování úrovně zeminy a příprava na obnovení starého vstupu na zahradu skrze branku ve zdi).  Čištění a oprava nalezeného historického kanálu u západního průčelí Starého opatství, který má být později využit pro sběr dešťové vody. Odstranění novodobého vnějšího schodiště na severním průčelí Starého opatství, zahájení archeologického průzkumu v této lokalitě, který má potvrdit situaci bývalé klášterní brány. Bourání výdechu větrání bývalého krytu CO a další planýrovací práce na zahradě prelatury.


listopad 2020

Demontáž oken ze Starého opatství (okna, která se budou v rámci opravy vracet, byla popsána a uložena do depozitu). Průzkum dřevěných konstrukcí v Nové prelatuře i ve Starém opatství – potvrzena ložiska dřevomorky. Rozkrývání stropu nad 1. patrem Nové prelatury a likvidace houbami napadeného materiálu. Bourací práce ve Starém opatství – bourání nevhodně vestavěných konstrukcí z poloviny 20. století v 1. i ve 2. patře (odstranění některých omítek, demontáž podhledů a podlah, odstraňování násypů podlah, bourání příček). Škrabání hlinkových nátěrů ve Starém opatství i Nové prelatuře.  Zakrývání dalších konstrukcí (zejména ochrana mramorového zábradlí na hlavním schodišti v Nové prelatuře). Zahájení zemních prací na zahradě a souběžné spuštění záchranného archeologického průzkumu při západním průčelí starého opatství.


říjen 2020

Přípravné práce, zajištění staveniště na všech stavebních objektech (Nová prelatura, Staré opatství, zahrada), zřízení stavebních rozvodů elektroinstalace. Postupné zakrývání konstrukcí v Nové prelatuře i Starém opatství (ochrana parketových podlah, barokního schodiště včetně výklenků a klasicistní sochy, ochrana archeologických nálezů ve Starém opatství). Vyklízecí práce v interiéru Starého opatství a Nové prelatury (včetně demontáže akumulačních kamen). Kácení stromů a křovin na zahradě a likvidace náletových rostlin na ohradní zdi. Odbourání kotelny a komínu, které byly nevhodně přistavěny ke Starému opatství a sloužily pro vytápění dnes už zrušeného krytu CO v suterénu Nové prelatury.

   
5. října 2020
Předání staveniště firmě Konsit a.s. – začíná realizace stavební části projektu.
průběžně Práce na scénáři interiérové instalace, základní výzkum k tématu Metternichovský interiér a provozní fungování Metternichovských sídel.

červenec - září 2020

Zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby.
duben 2020 – květen 2020 Projednání dofinancování projektu s Ministerstvem kultury ČR.
leden 2020 – květen 2020 Zpracování restaurátorských záměrů a příprava restaurování mobiliáře pro zadání výběrového řízení. Zpracování zadání pro výrobu kopií a replik interiérového textilu.

leden 2020

Převzetí PD pro provedení stavby investorem (NPÚ ÚPS ČB) a intenzivní příprava zadávací dokumentace pro výběr generálního dodavatele stavby.
červen 2019 - červenec 2020 Projednání a zajištění projektů změn provedení a rozsahu stavby v návaznosti na aktuální vyjasnění stávajícího stavu objektů, dle nutných provozních změn v areálu a možností napojení na inženýrské sítě vč. stavební přípustnosti. Dopracování dokumentace pro účel zadávacího řízení na stavbu.
červen 2019– září 2019 Předstihový archeologický záchranný výzkum na dvoře bývalé opatské rezidence, kde dojde k plošnému snižování současného terénu (NPÚ ÚOP Plzeň).
květen 2019 – prosinec 2019 Převoz vybraných kusů mobiliáře ze SZ Kynžvart do Plas a zpracování restaurátorských záměrů druhové skupiny: nábytek a nábytkový textil.
říjen 2018 – duben 2019 Výběr předmětů z mobiliárního fondu SZ Kynžvart, dokumentace mobiliáře a příprava restaurátorských záměrů.

15.10.2018 - 9.11.2018

Opakované zadání veřejné zakázky na výkon činnosti TDS po dobu realizace projektu IROP - II. zadání.

březen 2018

Zadání veřejné zakázky na výkon činnosti TDS po dobu realizace projektu IROP. - I. pokus.
březen 2018 - červen 2019 Přejímací řízení dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu (zajištění odstranění vad a řešení změn na základě aktuálního stavu a výsledků probíhajících průzkumů a zajištění podmínek provádění stavby i budoucího provozu)
15. března 2018 Převzetí dokumentace pro provedení stavby.

březen/duben 2018

Zadání veřejné zakázky na výkon činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace projektu IROP, smlouva uzavřena dne 25.4.2018 s Ing. Lubomírem Klajsnerem.
červen 2018 - září 2018 Zpřístupnění 1. patra Nové prelatury veřejnosti prostřednictvím výstavy Metter(m)nich. Možnost prohlédnout si prostory před zahájením jejich stavební obnovy.
 září 2017  -  únor 2018 Doplňující průzkumy za účelem zpracování podrobné PD pro provádění stavby – fasády, omítky, výmalba, dveře a okna, kamenné prvky, krovy, stropy, geologický průzkum. V rámci průzkumu nalezena unikátní barokní freska.
září 2017 Ustavení projektového týmu a nastavení způsobu jeho fungování, rozpracování libreta na novou prohlídkovou trasu, zadání zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále PD).
18. srpna 2017

Doručeno platné rozhodnutí o přidělení dotace na projekt Cisterciácký klášter Plasy – obnova opatské rezidence.

22. června 2017

Schválení žádosti o podporu.

červen 2017 - září 2017 Těžení barokní jímky (NPÚ ÚOP Plzeň, Řehák - Speleo s.r.o).
duben 2017 - červen 2017 Rozšířený archeologický průzkum (NPU ÚOP Plzeň).
březen 2017 - červen 2017 Hodnocení podané žádosti o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektu a analýza rizik.
13. března 2017 Podání žádosti o podporu z Evropských strukturálních fondů v programu IROP, výzva č. 52. Revitalizace vybraných památek II, SC 3.1.
září 2015  -  březen 2017 Zahájení realizace přípravy projektu Cisterciácký klášter Plasy – obnova opatské rezidence (stavebně historické a restaurátorské průzkumy, archeologický speleologický průzkum, zaměření, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování Studie proveditelnosti a příprava žádosti o podporu).