NPÚ, Klášter Plasy - dokončení obnovy Opatské rezidence, obnova sýpky, sanace havárií v přízemí konventu (I. část)

Salla terrena na zahradě prelatury a barokní sýpky

Projekt navazuje na postupnou snahu o záchranu a obnovu klášterního areálu, který se řadí mezi významné monastické památky střední Evropy. Cílem projektu je dokončit obnovu Opatské rezidence, tedy barokního altánu s ambitovou chodbou nacházejících se na opatské zahradě, jež byla zčásti již zrekonstruována v letech 2019-2023.  Zahrada bude poté opět působit celistvým dojmem. Další částí projektu je obnova sýpky. Smyslem je zejména vyřešit havarijní stav některých částí této barokní budovy včetně kamenného schodiště a zajištění statiky dřevěných konstrukcí v jejím interiéru i ve věži. Na fasádě věže pak dojde k restaurování ciferníků. Revitalizovány budou také přilehlé plochy všech tří stavebních objektů (altán, ambit, sýpky)

základní parametry projektu:

1/ Pořízení chybějících průzkumů a projektové dokumentace k obnově sýpky.
Cílem této části projektu je pořídit průzkumy stavebně technického stavu sýpky, zaměření objektu, mykologický průzkumu konstrukcí, restaurátorský průzkum kamenných prvků.
 • dotační program: 134 140 Péče o národní kulturní dědictví I.
 • registrační číslo: 134V141000003
 • doba trvání: 2020 - 2021
 • celkové náklady části projektování: 1 233 362,76 Kč
 • zadání: pořízení chybějících průzkumů a zpracování projektové dokumentace
 • zpracovatel: F A C I S a r c h i t e k t i   Ing. arch. Richard CIBIK, ČKA 02 698

Ing. arch. Lukáš KOZÁK, autorizovaný architekt ČKA 04522

Ing. arch. Michal V. KŘEPEL, autorizovaný architekt ČKA 04753

Ing. arch. Patrik Ölvecký

Specialisté:

Ing. Petr HAVLÍČEK, ČKAIT 0004584 (PBŘ)

Ing. Vít Mlázovský, ČKAIT 0008865 (stavebně konstrukční řešení)

Ing. Filip CHMEL, ČKAIT 0012694 (stavebně konstrukční řešení)

Ing. Josef NĚMEČEK, ČKAIT 0009119 (silnoproudé elektroinstalace)

Ing. Josef MORČUŠ (silnoproudé elektroinstalace)

Během realizace akce byly pořízeny dokumentace a průzkumy:

- kompletní zaměření objektu (Georeal spol. s.r.o., 2020)

- doplnění archivního průzkumu (J. Chaloupka, R. Kodera, 2021)

- dendrochronologické datování vybraných dřevěných prvků (T. Kyncl, 2021)

- mykologický průzkum (M. Hřebenářová, 2020)

- stavebně technický průzkum (R. Cibik, v rámci zpracování PD, 2020 - 2021)

- restaurátorský průzkum kaplí (J. Živný, 2021)

2/ Stavební obnova sýpky (I.etapa) a dokončení Opatské rezidence (barokní altán s ambitovou chodbou)
Cílem této části projektu je dokončení obnovy Opatské rezidence - kompletní stavební obnova zahradního altánu (pavilonu) s ambitovou chodbou a zahájení obnovy unikátní barokní sýpky s gotickými kaplemi. Samotná realizace této části byla rozdělena do dvou etep.
 • dotační program:
 • registrační číslo: 134V141000010 NPÚ, Klášter Plasy – dokončení obnovy Opatské rezidence, obnova sýpky (I. etapa)
 • doba trvání: 2022-2025
 • celkové náklady stavební části: 98 771 637,24 Kč
 • technický dozor: Jaroslav Dubský
 • koordinátor BOZP: Projekční a poradenská kancelář s.r.o., Tomáš Lida
 • památkový dohled: 
 • Ing. Arch. Zdeněk Chudárek, Ing. Arch. Lukáš Veverkal, GnŘ NPÚ
 •  Mgr. Tomáš Kofroň, Krajský úřad Plzeňského kraje
 • stavební dohled:  Ing. Veronika Zelinková NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích
 • archeolog: Mgr. Marcela Waldmannová, NPÚ ÚOP v Plzni
 • Autorský dozor:  Ing. arch. Richard Cibik
 • Autorský dozor – statika: Ing. Vít Mlázovský, Ing. Filip Chmel
 • restaurování ciferníků: Terrigena Art, s.r.o.
2.1/ NKP klášter Plasy – obnova sýpky – I. etapa
 • rozpočet 54 971 000,- Kč
 • zhotovitel stavební části: KONSIT, a.s.
 • termín zahájení prací: 5.5.2023
 • předpokládaný termín dokončení prací: 1.3.2025

První etapa obnovy sýpky zahrnuje:

 - obnovu věže, včetně restaurování hodinových ciferníků a opravy omítek

 - kompletní obnovu krovů severního a jižního křídla sýpky

 - kompletní výměna krytiny, včetně klempířských prvků

 - oprava a doplnění hromosvodu

 - oprava části korunní římsy

 - statické zajištění poškozeného zdiva

 - odstranění havárií v přízemí a suterénech sýpky

 - kompletní obnova vstupního schodiště, včetně zaizolování

 - restaurování kamenných částí vstupního schodiště (balustrády, stupně atd.)

 - restaurování kovářských prvků (mříže, ozdoby hrotnice věže atd.)

 - rekonstrukce a zkapacitnění odvodňovacího kanálu E (před sýpkou)

 - terénní úpravy

 - dláždění okapních chodníků

2.2/ NKP klášter Plasy – dokončení obnovy opatské rezidence
 • stav: zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 • zpracovatel: Zpracovatel: Ing. Arch. Richard Cibik a kol.
 • Termín dokončení do 11/2023